Test 2.6. Kvaliteedinõuded ja kontroll

Email again:
1. Kontrolli teostab esmajärjekorras omaniku poolt valitud omanikujärelvalve teostaja.
2. Planeerimisseadus reguleerib järelevalve tegemist ehitusel.
3. Omanikujärelevalve teostaja tagab ehitustööde nõuetekohase kvaliteedi.
4. Omanikujärelvalvet teostatakse kuni viimistlustööde tegemiseni.
5. Omanikujärelvalve kontrollib ehituse vastavust ehitusprojektile ja ehitustoodete vastamist nõuetele.
6. Materjalide ja toodete kvaliteeti tõendavad dokumendid tuleb säilitada.
7. Järelvalvajal ei ole õigus nõuda ehitusettevõtjalt kvaliteedi plaani, see õigus on ainult tehnilise Järelevalve Ametil.
8. Kaetud tööde aktide koostamist peab kontrollima tellija.
9. Riiklik järelevalve teostaja on Tehnilise Järelevalve Amet.
10. Tehnilise Järelevalve ametil on õigus nõuda ekspertiise.
11. Ehitusjärelevalve teostajal ei pea olema ligipääs ehitisele ja ehitamise tehnilistele dokumentidele.
12. Järelevalve peab viibima ka peatelgede ja reeperite geodeetiliste mahamärkimiste juures.
13. Töövõtja tagab töö nõuetekohase kvaliteedi.
14. Kvaliteedinõuded peab määratlema tellija.
15. Kui tellija kvaliteedinõudeid ei määratle, siis on töövõtjal õigus valida talle sobivaim lahendus.