Kvaliteedinõuded pannakse kirja kvaliteediprojekti, nii on need kirjalikult vormistatud ja osapooled teavad, millega nad ennast sidunud on. Kvaliteediprojekti olemasolu kergendab tunduvalt järelevalve tööd vähendab töökoosolekute arvu ja vähendab tülisid ja sõnavõtte teemal, mida ja kuidas oleks pidanud tegema. Kui kõik tööd teostatakse kvaliteediprojekti järgi, siis piisab kui protokollitakse vaid see, millal objekt või selle osa valmis sai. Kvaliteediprojekt peab olema väga põhjalik ja käsitlema igat sõlme ja läbiviiku eraldi. Veel peaks kirjas olema isolatsiooni kaitse, kuidas seda teha, millal ja mille eest kaitsma peab. Kui kõik on väga põhjalikult kirja pandud, siis ei tohiks hiljem sellel teemal vaidlemist ja tüli olla.

Kvaliteedinõuetega alustatakse juba tööolude ja töökeskkonna loomise juures. Töökeskkond peab olema selline, et isolatsioonitöödega oleks võimalik tegeleda ratsionaalselt ja ajagraafiku piires. Töökoht tuleb enne isolatsioonitöid korrastada selliselt, et tekiks töö keskel seisakuid, sest kõik probleemid, seisakud ja ettearvamatud olukorrad, mis objektil võivad olla, võivad nõrgestada isolatsiooni kvaliteeti, sest tööd ei saa teha selleks ettenähtud ajal ja oludes. Kuid ootamatuid olukordi ei saa alati täielikult vältida. Kui tuleb ette ootamatuid töökatkestusi, siis peab pooleliolevad tööd katkestada kohas, kust saab hiljem edukalt jätkata ja, kus seisak ei kahjusta juba valmis oleva töö kvaliteeti. Isolatsioon ja soojustuskihi paigaldustööd tuleb võimalusel teha korraga.

Kvaliteedinõuete täitmist kontrollib ehitustööde järelevalvaja Iga suurema tööetapi järel peaks teostama töö kvaliteedi kontrolli ja kui järelvalvaja poolt on kõik heaks kiidetud, siis saab edasiste töödega jätkata.

Ka temperatuuri tuleb jälgida ja kui see langeb objektil lubatust allapoole, siis peab võtma kasutusele täiendavad abinõud. Temperatuuri langus mõjub enamus isolatsioonimaterjalidele, nõrgestades nende tugevust. Isolatsioonimaterjalid muutuvad hapraks ja eriti rullmaterjalide lahtikerimisel võib tekkida pragusid. Seega tuleb täita materjalitootja poolt ettekirjutatud juhiseid, et materjali kvaliteet ei nõrgestuks. Kuid kui on vaja töötada ebasoodsates tingimustes, siis peab kasutama näiteks köetavaid telke, et tingimusi parandada.

Ka aluspinna olukord on isolatsiooni kvaliteedi seisukohas väga oluline. Aluspinnale esitatavatest nõuetest on pikemalt räägitud vastava teema käsitluses. Aluspinnale esitatavaid nõudeid saab kontrollida mitmete mõõturite abil, kuid praktikas kasutatakse enam siiski visuaalset hindamist.

Kõikide materjalide puhul tuleb hoolega jälgida tootja poolseid juhiseid, et kvaliteet oleks maksimaalselt tagatud. Lisaks võiks jälgida, et kvaliteedimärgistus oleks kõikidel toodetel standardikohane.

Isolatsiooni kvaliteet sõltub ka kogu objekti korraldusest ja puhtusest. Isoleeritavad alad peavad olema suletud kõrvaliste isikute jaoks. Kui on vaja liikuda nendel alade, siis peavad olema rajatud isolatsiooni kaitsvad käiguteed ja piirded.

Kindlasti tuleb enne tööde alustamist hoolikalt planeerida ja läbi mõelda taganemisteed ja varuväljapääsud õnnetusjuhtumite korral. Enne tuleb ka kindlaks määrata objekti tuleohtlikkus ja vastavalt sellele täita tuleohutusnõudeid. Süttivaid materjale ei tohi ladustada väljapääsude juurde.


  • „Katused ja vee isoleerimine“ Ehitame kirjastus Tln 2000

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta