Ehitusseaduses reguleerib riikliku järelevalve ja ehitusjärelvalve korralduse. Omanik on kohustatud korraldama ehitamise ajal pideva järelevalve ehitamise üle, tagades sealjuures talle võimaluse tutvuda järelevalve tegemise lähtealuseks oleva informatsiooni ja ehitamise tehnilise dokumentatsiooniga. Seda nimetatakse omanikujärelvalveks. Mõned tähtsamad punktid Ehitusseadusest järgmiseks.

§ 30 (2) Omanikujärelvalve tegemise eesmärk on tagada:

 1. ehitusprojektikohane ehitamine.
 2. ehitamise tehniliste dokumentide koostamine.
 3.  ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

Kusjuures omanikujärelvalvet peab tegema ehitise ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni.

§ 30 (5) Omanikujärelvalvet tegeva isiku ülesandeks on kontrollida:

 1.  ehitusprojekti vastavust nõuetele.
 2. nõuetele vastavate ehitustoodete kasutamist
 3. ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoidu ja ohutust ümbruskonnale
 4.  keskkonnaohutuse tagamist.
 5. Tehtud ettekirjutuste täitmist.
 6.  Teostatavate ehitustööde kvaliteeti ja tööde täitmise tähtaegu, teavitades ehitise omanikku, kui teostatavate ehitustööde kvaliteet või tööde täitmise tähtaeg ei vasta kokkulepitule.
 7.  Ehituse vastavust ehitusprojektile, õigusaktidest ning ehitise omaniku ja ehitusettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevatele nõuetele.

Ehitusettevõtja kohustuseks on teatada ehitise omanikule ja omanikujärelvalvet tegevale isikule ehitamise ajal selgunud ehitise nõuetele mittevastavusest või võimalikust mittevastavusest. Seega omanikujärelvalvet tegeva ettevõtja kohustus ongi kontrollida ehitustööde kvaliteeti ja kontrollida, et ehitustöövõtja säilitaks dokumendid, mis tõendavad materjalide ja toodete kvaliteedi.

Järelevalve ülesannete hulka kuuluvad veel ka osavõtt peatelgede, reeperite geodeetiliste mahamärkimistest jms tegevusest ehituskrundil, vajadusel nõuda kvaliteedi kontrolli plaani, teeb nimekirja töödest, millele peab vajalikuks koostada kaetud tööde aktid, teostab ehitusplatsil pidevat kontrolli ehitustöö üle.

Ehitusjärelvalvet teostamine oma territooriumil kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse ja selle ülesanneteks on ehitusseaduses § 59 kirja pandud:

 1.  Ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine.
 2. Ehituslubade väljaandmine.
 3. Kasutuslubade väljaandmine.
 4. Ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine.
 5. Ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine.
 6.  Ettevõtja nõuetele vastavuse kontrollimine.
 7. Ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine.
 8. Ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele.

Kõige suuremate õigustega on riiklik järelevalve. Riikliku järelevalve teostaja on Tehnilise Järelevalve Amet.

Kusjuures Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus:

 • kontrollida takistamatult ja ette teatamata
 • tellida nõuetele vastavuse kontrollimiseks hindamisteenust ja ekspertiise
 • korraldada ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimist.

Nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse ja ehitusprojekti või ehitise ekspertiisi kulud tasub Tehnilise Järelevalve Amet. Kuid, kui tuvastatakse, et ehitustoode, ehitis või ehitusprojekt ei vasta sellele kehtestatud nõuetele, peab ehitustoote tootja või tarnija või müüja või ehitise omanik hüvitama Tehnilise Järelevalve Ametile nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse, sealhulgas ekspertiisi kulud.

Ehitusjärelvalve teostajale peab ehitise omanikul olema tagatud juurdepääs ehitisele ja ehitamise tehnilistele dokumentidele. Järelevalve peab olema majanduslikult sõltumatu projekteerijast, ehitustöövõtjast, materjalide hankijatest ja valmistajatest ja muudest taolistest, mille tõttu ta ei saa olla objektiivne tellija huvide esindamisel.

Juhul, kui tellija on seda nõudnud, siis peab ehitaja esitama tööde teostamise kohta kvaliteediplaani.

Kvaliteediplaanis peavad kajastuma järgmised punktid:

 • planeeritud kvaliteedi tase
 • ülesannete täpne jaotus ehituse erinevatel etappidel
 • kasutatavad erivõtted ja –meetodid ning tööjuhendid
 • kohaldatud kontrolli-, katsetamise- vastuvõtumeetodid
 • muudatuste käsitlemise meetodid
 • nõuetest kõrvalekaldumised
 •  muud vajalikud abinõud kvaliteedi tagamiseks

Ehitus peab toimuma vastavalt kvaliteediplaanile, järelevalve teostamine peab olema põhjalik ja kõik nõuded peavad olema täidetud. Kusjuures töövõtja peab tagama töö nõuetekohase kvaliteedi ja tellija on kohustatud määratlema kvaliteedinõuded, mida töövõtja täitma peab ning kui tellija kvaliteedinõudeid määratlenud ei ole, siis on töövõtjal õigus valida talle sobivaim lahendus, mida sarnaste ehitiste puhul tavaliselt kasutatakse.

Kõike seda silmas pidades peaks ehitise kvaliteet olema tagatud.

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta